Implementacija BI sustava

Na koji način dolazimo do vama prilagođenih rješenja?

Uobičajeno je da se prije izvedbe bilo kakvih projekata detaljno definiraju rezultati koje bi taj projekt trebao polučiti. Mi radimo malo drugačije!

U slučaju da još niste korisnici neke od naših aplikacija, najprije je potrebno vašu bazu podataka prilagoditi (čišćenje podataka, sistematizacija, …) kako bi ona mogla zadovoljiti minimalne preduvjete za kreiranje kocki.

Zatim vam, na temelju naših iskustava pri sličnim implementacijama, generiramo skup izvještaja koji su prilagođeni vašim potrebama.

Potom vam izvještaje prezentiramo direktnim korištenjem vaših podataka, a tada od vas očekujemo povratne informacije kako bi izvještaje što bolje prilagodili obliku koji je vama najprihvatljiviji, te eventualno izradili dodatne u slučaju da ovi postojeći nisu pokrili sve vaše potrebe.


Zašto tako?

Ovaj način organizacije implementacije pokazao se kao idealan.

Naime, ako na početku implementacije od vas zahtijevamo da definirate što želite vidjeti u izvještajima koje ćemo za vas kreirati, onda gotovo u pravilu ispada da vaši zahtjevi ne pokrivaju niti 10% mogućnosti BI sustava, i to samo zato što vi sa njima najčešće niste detaljno upoznati.

Kada sami vidite koje informacije možete dobiti iz naših predefiniranih izvještaja vezanih na vašu bazu podataka, tada jednostavno možete artikulirati i prilagodbe potrebne u vašem svakodnevnom radu, kao i nadopunu našeg skupa izvještaja sa onima koje nismo predvidjeli jer su specifični baš za vašu organizaciju.

 

Kod najvećeg broja već provedenih implementacija našeg BI sustava korisnici su sve svoje potrebe za kvalitetnim informacijama zadovoljili kroz kreiranje i korištenje sljedećih kocki (i njima pripadajućih predefiniranih izvještaja):

Na onim kockama gdje vam to može biti od koristi definirani su i neki od ključnih pokazatelja poslovanja (Key Performance Indicators, KPI), npr. „koeficijent obrtaja zaliha“, „dani vezivanja“, „neto marža profita“, „koeficijent obrtaja potraživanja“, „trajanje naplate potraživanja“, „koeficijent pokrića troškova kamata“, itd.

 

Za svaku dimenziju pojedine kocke mogu se definirati njene hijerarhije koje čine osnovu za upotrebu tehnologije dubinskog pretraživanja (Drill-down). Na primjer, za vremensku dimenziju možemo definirati hijerarhiju koja sadrži varijable Godina, Mjesec i Dan, pa će korištenje te hijerarhije u stupcima tablice rezultirati sa ispisom svih godina unutar dimenzije (ili već odabranog dijela dimenzije putem filtera). Uz svaku godinu pojavljuje se i znak „+“ čijim ćemo aktiviranjem u stupcima dobiti ispis svih idućih podstruktura unutar hijerarhije (dakle mjeseci), no i uz njih će se nalaziti znakovi „+“. Njihovim korištenjem u stupcima se ispisuju i dani odabranog mjeseca.

 

Kada već imamo definiranu hijerarhiju unutar neke naše dimenzije, tada nam je vrlo jednostavno definirati i kalkulacije sa kojima promatramo udjele neke razine te hijerarhije u onoj višoj za neku od već postojećih mjera. Tada lako možemo vidjeti npr. koliki je postotak ukupne prodaje u protekloj godini obavljen u ožujku, koliki je postotak vrijednosti stanja promatranog skladišta u odnosu na vrijednost stanja na svim skladištima, i slično.