Obračun plaća – najčešće postavljana pitanja

Prelazak na novi program za obračun plaća


Mogu li krenuti sa obračunom plaća u novom programu sredinom godine ili moram čekati početak iduće godine?
Možete početi u bilo kojem periodu. Uobičajeni postupak je da u novom programu ponovite sve obračune od početka kalendarske godine kako bi na taj način imali sve godišnje obrasce djelatnika u istom programu. Naš implementacijski tim pomoći će vam kod ponavljanja obračuna od početka godine i dobivanja u lipu istog obračuna kao oni koje ste već predali na banku.

 

Specifičnosti obračuna plaća


Mogu li isplatiti plaću u više obračuna tijekom jednog mjeseca?
Da, program automatski vodi računa o iskorištenim olakšicama, plaćenim porezima i doprinosima za jednog djelatnika unutar mjeseca.

Može li se kombinirati više načina obračuna u istom obračunu plaća?
Da, npr. možete plaće za nekoliko djelatnika obračunavati po ugovorenom brutu, a ostale po ugovorenoj satnici ili vrijednosti boda.

Postoji li automatski godišnji obračun?
Da, sastavni dio obračuna plaća sa zadnjom isplatom u godini je i godišnji obračun koji automatski korigira porez i prirez djelatnika prema godišnjim osnovicama.

Postoji li obračun za druge dohotke?
Da, program podržava obračune za autorske honorare, ugovore o djelu, studentske ugovore i rad umirovljenika.

Može li se automatizirati obračun plaće u naravi?
Da, obračun može sadržavati npr. korištenje službenog vozila u privatne svrhe ili topli obrok.

Mogu li obračunati doprinose za službeni put u inozemstvu i za djelatnike na radu u inozemstvu?
Da, podržan je poseban tip obračuna za službeni put u inozemstvu i specifičnosti obračuna kod rada u inozemstvu.

 

Knjigovodstvena evidencija obračuna plaća


Može li se automatski pripremiti temeljnica obračuna plaća za knjiženje u računovodstveni program?
Da, podržani su formati za MIT FinAcc, SAP FI (Financial Accounting) ili standardni Excel format za ostale računovodstvene module.

Mogu li se troškovi plaća u temeljnici pratiti prema organizacijskoj strukturi tvrtke?
Priprema temeljnice sadrži organizacijsku strukturu tvrtke (poslovna jedinica, mjesto troška) kao i eventualnu drugu podjelu (npr. produktivni i neproduktivni djelatnici).

 

Godišnji odmori i kadrovska


Sadrži li program praćenje korištenja dana godišnjeg odmora djelatnika?
Ta funkcionalnost sadržana je u našem HR Portalu koji ima mogućnost automatskog generiranja broja dana godišnjeg odmora prema pravilniku tvrtke te pregled iskorištenih i preostalih dana u toku godine.

Mogu li automatski rezervirati sredstva za isplatu neiskorištenog godišnjeg odmora na koje djelatnici imaju pravo?
Da, posebni tipovi obračuna “rezervacija godišnjeg odmora” i “ukidanje rezervacije godišnjeg odmora” računaju iznos dozvoljenog troška rezervacije za knjiženje u bilancu.

Imam li u programu uključenu i kadrovsku evidenciju djelatnika?
Da, program sadrži i evidenciju o radnicima (djelatnicima) koja je usklađena sa propisanim Pravilnikom.

 

Elektronička komunikacija sa bankama


Može li se isplata za banku poslati u jednom iznosu za sve djelatnike koji primaju plaću na toj banci?
Može, sa svakom bankom djelatnika imate opciju pripreme pojedinačnih virmana (za svakog djelatnika) ili jednog skupnog virmana sa elektroničkom datotekom koju dostavljate banci. Te datoteke rađene su prema specifikaciji banaka i sadrže detaljne podatke o isplatama za svakog djelatnika.

Mogu li se isplate automatski poslati preko Internet bankarstva?
Da, sve virmane (neto djelatnika, obustave sa kreditima, porezi i prirezi, doprinosi) možete elektronski poslati preko Internet Bankarstva hrvatskih banaka.