Obračun plaća – najčešće postavljana pitanja

Prelazak na novi program za obračun plaća


Mogu li krenuti sa obračunom plaća u novom programu sredinom godine ili moram čekati početak iduće godine?
Možete početi u bilo kojem periodu. Uobičajeni postupak je da u novom programu ponovite sve obračune od početka kalendarske godine kako bi na taj način imali sve godišnje obrasce djelatnika u istom programu. Naš implementacijski tim pomoći će vam kod ponavljanja obračuna od početka godine i dobivanja istog obračuna kao što su oni koje ste već obračunali.

Specifičnosti obračuna plaća


Mogu li isplatiti plaću u više obračuna tijekom jednog mjeseca?
Da, program automatski vodi računa o iskorištenim olakšicama, plaćenim porezima i doprinosima za jednog djelatnika unutar mjeseca.

Može li se kombinirati više načina obračuna u istom obračunu plaća?
Da, npr. možete plaće za nekoliko djelatnika obračunavati po ugovorenom brutu, a ostale po ugovorenoj satnici ili vrijednosti boda/koeficijenta.

Postoji li automatski godišnji obračun?
Da, sastavni dio obračuna plaća sa zadnjom isplatom u godini je i godišnji obračun koji automatski korigira porez djelatnika prema godišnjim osnovicama.

Postoji li obračun za druge dohotke?
Da, program podržava obračune za autorske honorare te ugovore o djelu.

Može li se automatizirati obračun plaće u naravi?
Da, obračun može sadržavati npr. korištenje službenog vozila u privatne svrhe.

Mogu li obračunati doprinose za službeni put u inozemstvu i za djelatnike na radu u inozemstvu?
Da, podržan je poseban tip obračuna za službeni put u inozemstvu i specifičnosti obračuna kod rada u inozemstvu.

Knjigovodstvena evidencija obračuna plaća


Može li se automatski pripremiti temeljnica obračuna plaća za knjiženje u računovodstveni program?
Da, podržani su formati za MIT FinAcc, SAP FI (Financial Accounting) ili standardni Excel format za ostale računovodstvene module.

Mogu li se troškovi plaća u temeljnici pratiti prema organizacijskoj strukturi tvrtke?
Priprema temeljnice sadrži organizacijsku strukturu tvrtke (poslovna jedinica, mjesto troška) kao i eventualnu drugu specifičnu podjelu (npr. produktivni i neproduktivni djelatnici).

Godišnji odmori i kadrovska


Sadrži li program praćenje korištenja dana godišnjeg odmora djelatnika?
Ta funkcionalnost sadržana je u našem HR Portalu koji ima mogućnost automatskog generiranja broja dana godišnjeg odmora prema pravilniku tvrtke te pregled iskorištenih i preostalih dana u toku godine.

Mogu li automatski rezervirati sredstva za isplatu neiskorištenog godišnjeg odmora na koje djelatnici imaju pravo?
Da, posebni tipovi obračuna “rezervacija godišnjeg odmora” i “ukidanje rezervacije godišnjeg odmora” računaju iznos dozvoljenog troška rezervacije za knjiženje u bilancu.

Imam li u programu uključenu i kadrovsku evidenciju djelatnika?
Da, program sadrži i evidenciju o radnicima (djelatnicima) koja je usklađena sa propisanim Pravilnikom.

Elektronička komunikacija sa bankama i Poreznom upravom


Mogu li se isplate automatski poslati preko Internet bankarstva?
Da, sve virmane (neto djelatnika, obustave sa kreditima, porezi i prirezi, doprinosi) možete elektronski poslati preko Internet Bankarstva hrvatskih banaka.

Može li se automatski poslati i/ili korigirati JOPPD?
Da, svaki obračun i evenutalna korekcija obračuna formiraju JOPPD obrazac koji se elektronički šalje u poreznu upravu.