Usklađenost MIT poslovnih modula sa novim pravilnikom

Zakon o radu, koji je na snazi od 1. siječnja 2010. godine, propisuje dužnost poslodavca da na propisani način vodi evidenciju o radnicima prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima. Pravilnik se primjenjuje od 1. lipnja 2010. godine, izmjena Pravilnika je na snazi je od 1. svibnja 2011. godine. Poslodavac je dužan sve evidencije  prema Pravilniku dostaviti inspektoru rada na njegov zahtjev.

Propust poslodavca
 da vodi evidenciju na propisani način ili ako na zahtjev inspektorata ne dostavi tražene podatke, predstavlja najteži prekršaj (prema članku 294. ZR-a) za kojeg su propisane novčane kazne za pravnu osobu od 61.000 do 100.000 kn, a za poslodavca fizičku osobu i odgovornu osobu kazna od 7.000 do 10.000 kn.

Pravilnikom je propisano da se podaci o radnicima (ranija “matična knjiga”) čuvaju kao dokumentacija trajne vrijednosti.
Evidenciju o ostalim osobama koji nisu u radnom odnosu poslodavac je dužan ažurno voditi od dana početka njihovog rada do prestanka rada, a istu evidenciju se potrebno čuvati najmanje tri godine.
Evidencija o radnom vremenu vodi se po razdobljima isplate plaće i naknade plaće. Svi podaci u evidenciji moraju biti dostupni najkasnije sedam dana od datuma datuma rada. Evidencija o radnom vremenu se mora čuvati najmanje tri godine i uvid u podatke poslodavac mora omogućiti na zahtjev radnika.

 

Detaljne informacije:

♦   Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (od 1. svibnja 2011.)
♦   Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (od 1. lipnja 2010. do 30. travnja 2011.)
♦   Zakon o radu
♦   Primjer 1 – Evidencija o radnicima
♦   Primjer 2 – Evidencija o ostalim osobama
♦   Primjer 3 – Evidencija o radnom vremenu (od 1. svibnja 2011.)

MIT poslovni moduli za upravljanje ljudskim potencijalima (Evidencija radnog vremenaHR Web portalObračun plaća) u potpunosti su usklađeni sa zahtjevima novog pravilnika o radu i automatiziraju njegovu provedbu.

Kontaktirajte nas za dodatne informacije, prezentaciju ili ponudu bez obveza.