Promjena osobnih odbitaka za 2024. godinu

Windows verzija obračuna plaća

Za 2024. godinu mijenja se iznos osnovnog osobnog odbitka na 560,00 eura te se mijenjaju koeficijenti po svim vrstama odbitaka.

Iznos olakšice automatski vam je postavljen na 560,00 eura s nadogradnjom na verziju 5.1.

Kako bi vam olakšali definiciju novih koeficijenata odbitaka koji vrijede od 1.1.2024. – što bi bio dugotrajan posao ako imate veći broj zaposlenika – pripremili smo konverzijski alat koji predlaže nove koeficijente po svim vrstama, odnosno označava ako kod nekog zaposlenika nije moguće napraviti automatsku konverziju koeficijenata.

U tablici je prikazana usporedba koeficijenata 2023. godine i koeficijenta 2024. godine, s podjelom po vrsti olakšice koje se upisuju u programu (osobna, na članove, na djecu, posebna).

Napomena: za svako naredno dijete (nakon devetog) koeficijent se uvećava progresivno za 1,1 u odnosu na prethodno dijete.

Upis i promjena koeficijenta dostupna vam je na standardnom mjestu na detaljima svakog zaposlenika. Dodatno, nakon instalacije verzija 5.1. Obračuna plaća dostupan vam je alat u kojem možete u zajedničkoj tablici za sve zaposlene provjeriti prijedlog konverzije koeficijenata iz 2023. godine u koeficijente u 2024. godini. Taj pregled vam je dostupan u meniju Alati, opcija “Olakšice – pregled konverzija”. U kolonama “Osobna”, “Na članove”, “Na djecu” i “Posebna” prikazan je prijedlog koeficijenata dobiven konverzijom na osnovu prošlogodišnjih koeficijenata. U zadnje četiri kolone prikazani su informativno prošlogodišnji koeficijenti za usporedbu.

Ulaskom u “detalje” moguće je korigirati koeficijente olakšica za 2024. godinu za svakog zaposlenika.

Ako konverzijski alat nije mogao konvertirati neki specifični koeficijent iz 2023. godine – takve zaposlenike možete izdvojiti filterom u koloni “Nije konvertirano” kao što je prikazano na slici.

Na takvim zaposlenicima potrebno je prije prvog obračuna u 2024. godini ručno izračunati i upisati nove koeficijente olakšice.

Molimo vas da provjerite nove koeficijente olakšica za sve zaposlenike u 2024. godini. Tablica konverzija po kojoj je program radio prijedlog izmjena koeficijenta prikazana je u nastavku.

Povratak na listu svih novosti u aplikacija Obračun plaća