ProSale – verzije novosti

Verzija 5.0. – 15.12.2022.


Korisnik mora rad u 2023. godini započeti na stanjima analitičkih evidencija koje su konvertirane u euro, a istovremeno mora kompletnu arhivu poslovanja za prethodne periode imati dostupnu u kunama (npr. skladišne evidencije koje su podloga za knjiženja u glavnoj knjizi, kopije računa izdanih u kunama itd.). 

Zbog takvih zahtjeva potrebno je s početkom 2023. godine odvojiti postojeće podatke u zasebnu instalaciju ProSale-a (dalje u tekstu ova instalacija nazivat će se arhiva), dok će rad u 2023. godini započeti u novoj instalaciji i s početnim stanjima svih skladišta i cjenika koji su konvertirane u eure.

Nakon provedenog tehničkog postupka odvajanja instalacija, korisnik će prilikom ulaska u ProSale odabirati ulazi li u primarnu instalaciju (koja prati skladišta u 2023. godini u eurima) ili u arhivsku instalaciju s kompletnom povijesti prethodnih godina koje su vođene u kunama. 

Te dvije instalacije (eurska i arhivska kunska) bit će povezane na način da se početna stanja svakog skladišta prebacuju konverzijom u eure na korisničku akciju.
Instalacija u eurima kreće kao prazna instalacija s popunjenim matičnim podacima (baza artikla, šifarnik usluga, cjenici itd.) te korisnik samostalno pokreće prijenos početnih zaliha svakog skladišta nakon što je završio rad na toj skladišnoj evidenciji za 2022. godinu. 

Preporuka je da se inventura za 2022. godinu svakako napravi na arhivskoj kunskoj instalaciji te da se u novu eursku evidenciju prenosi početno stanje nakon inventure.

Prijenos cjenika

Kod formiranja nove instalacije u eurima sustav će po konverzijskim pravilima sve prodajne cijene u kunama prebaciti u eure. Ako novi cjenik u eurima želite formirati na način da se razlikuje od matematičke pretvorba po tečaju konverzije molimo vas da kontaktirate našu podršku ako je potrebna naša intervencija u postavljanju novih cijena.

Prijenos početnog stanja zaliha

U projektu migracije na euro definira se termin odvajanja “kunske arhive”, odnosno instalacije koja će sadržavati kompletnu povijest svih transakcija u kunama. Taj termin odvajanja ovisi i o drugim vezanim instalacijama. Ako ste do tog termina i izvršili rad sa skladištem u prethodnoj godini, odmah kod odvajanja kunske arhive i otvaranja nove eurske instalacije povući će vam se i početno stanje zaliha konvertirano u eure. Ako imate naknadnih transakcija na kunskim zalihama u 2022. godini (nakon odvajanja kunske arhive te otvaranja eurske instalacije) tada će se početno stanje skladišta naknadno povući, nakon što završite sve transakcije u 2022. godini. Molim vas da kontaktirate našu podršku oko dogovora za termin odvajanja instalacija te za termin prijenosa početnih stanja zaliha uz konverziju u eure.

Prateći prikaz cijene u kunama

U zasebnoj eurskoj instalaciji koja se otvara za rad u 2023. godini podržan je prateći prikaz ukupnog iznosa dokumenta u kunama.

Lista ispisa na kojima je omogućen dualni ispis cijene:
 
 • maloprodajni POS račun
 • maloprodajni A4 račun
 • veleprodajni račun
 • otpremnica (ako nije količinski ispis)
 • maloprodajna ponuda
 • veleprodajna ponuda
 • narudžba kupca

Na svim dokumentima s liste svi ispisi za dokumente s datumom nakon 1.1.2023. sadržavat će dualni ispis ukupnog iznosa. Kod veleprodaje (B2B sektor) nije obavezan dualni prikaz cijena, ali nije ni zabranjen, odnosno dozvoljeno je da se prikaže po istim pravilima kao na B2C dokumentima koji se izdaju krajnjem kupcu. Naša preporuka je da na svim dokumentima kupcu (maloprodaja i veleprodaja) prikažete konvertirani ukupni iznos u kune, na taj način su inicijalno u postavljene sve instalacije produkata u 5.0. verziji u 2023. godini. Ako vaša tvrtka posluje isključivo u B2B segmentu te ne želite dualni prikaz ukupnog iznosa u 2023. godini ili je potrebno da samo nekom segmentu kupaca se prikaže dualni iznos, molim vas da pošaljete takav zahtjev na naš portal za podršku pa će naše kolege tako konfigurirati vašu instalaciju.

Rad u eurima u novoj instalaciji FinAcc u 2023. godini

ProSale 5.0. podržava rad s eurima koji automatizmom se postavljaju kao primarna valuta rada u 2023. godini

Forme i izbornici koji su se ranije zvali Devizni računi sada su preimenovani u Inozemni računi te i dalje sve račune prema inozemnom kupcu ili dobavljaču upisujete u tom modulu kako bi zadržali pravila smještaja tih računa u ispravne knjige izlaznih računa i pozicije na obračunu poreza u FinAcc. Isto vrijedi i za otpremnice prema inozemnom kupcu.

Specifičnost u radu na početku 2023. godine bit će povrati kupaca za robu prodanu u 2022. godini. Kako program u 2023. kreće sa početnim stanjem zaliha konvertiranim u eure, neće imati u prometima skladišta u eurskoj instalaciji informaciju o izlazima robe u 2022. godini. Zato je smjernica da eventualne povrate robe prodane u 2022. godini provedete u veleprodaji kao financijsko odobrenja te robu zaprimite na skladište s primkom tipa “povrat robe”. U maloprodaji, u polje gdje se upisuje broj računa na osnovu kojeg se provodi povrat potrebno je upisati “B” te će program nakon toga pozadinski provesti povrat.

 

Fakturiranje usluga ili robe koji su isporučeni u 2022. godini, a račun se izrađuje u 2023. godini

Preporuka je da sve događaje iz 2022. godine, koji moraju ući u prihode i porez 2022. godine, fakturirate prije kraja 2022. godine, vjerujemo da je većina korisnika na taj način i završila fakturiranje 2022. godine prije 1.1.2023. godine. Ipak, ponekad postoje isporuke za koje se može utvrditi stanje tek nakon 1.1.2023. pa je kod takvih događaja nužna mogućnost izrade računa nakon 1.1.2023. godine za događaj isporučen u 2022. godini. Ova poslovni događaj možete izvesti na dva načina:

1) Račun u kunama s datumom 31.12. možete izraditi u instalaciji kunske arhive i nakon 1.1.2023. godine – kod izrade računa potrebno je sve datume (osim valute plaćanja) vratite u 2022. godinu. Na ispisu ovog računa neće biti nikakve oznake da je račun izrađen nakon 1.1.2023. godine. Ovo je jednostavni način koji ne zahtjeva nikakve dodatne komplikacije, podržano je redovno automatsko knjiženje u glavnu knjigu 2022. godine te prijenos otvorenih stavaka konvertiranih u eure u 2023. godinu.

2) Račun izdan u eurima, izrađen u 2023. godini, za isporuku koja je obavljena u 2022. godini, moguće je provesti uz neke dodatne komplikacije.
Takav račun izrađujete u eurskoj instalaciji, datum računa mora biti u 2023. godini, a datum isporuke u 2022. godini. Sve iznose na računu upisujete u eurima. Na ovaj način moguće je izdati samo račune za usluge, ako na taj način imate za fakturirati robu sa skladišta, potrebno je stavke na računu upisati kao slobodne stavke, a izlaz robe provesti otpremnicom u kunskoj instalaciji u 2022. godini prije prijenosa stanja zaliha u iduću godinu.
Ako se koristili ovakav način fakturiranja u eurima za događaje iz 2022. godine, molim vas da po završetku svih ovakvih računa dignete zahtjev na MIT portalu za podršku s listom tih računa pa će ih naša podrška konvertirati u kune te transferirati na potrebne pozicije u kunskoj arhivi u kojoj se završava 2022. godina (knjiga izlaznih računa, obračun PDV-a, knjiženje). Ovaj transfer je potrebno provesti prije obračuna poreza za mjesec prosinac te prije prijenos analitike kupaca u eursku instalaciju.

 

Naljepnice

U verziji 4.0. podržan je dvovalutni ispis cijena u kunama i eurima. U eurskoj instalaciji prateća cijena na naljepnici postaje cijena u kunama, dok je primarna cijena u euroma. Naljepnice koje ste ispisali u drugoj polovici 2022. godine s dvije cijene (kunska i eurska) nije potrebno mijenjati s 1.1.2023. – odnosno one vrijede do naredne korekcije cijena. Propis ne nalaže koja cijena na naljepnici kora biti istaknuta “bold”, tako da je i eventualna naljepnica s kunskom istaknutom cijenom važeća u 2023. godini.

 

Verzija 4.0. – 4.8.2022.


U verziji 4.0. koja je izašla u ljeto 2022. godine omogućen je dualni prikaz ukupnog iznosa (konverzija u eure) sukladno obavezi pripreme za ulazak u eurozonu.

Lista ispisa na kojima je omogućen dualni ispis cijene:
 
 • maloprodajni POS račun
 • maloprodajni A4 račun
 • veleprodajni račun
 • otpremnica (ako nije količinski ispis)
 • maloprodajna ponuda
 • veleprodajna ponuda
 • narudžba kupca
 • konfiguracija naljepnica

Na svim dokumentima s liste osim naljepnica odmah po instalaciji verzije 4.0 (ili više) svi ispisi za dokumente s datumom nakon 1.8. sadržavat će dualni ispis ukupnog iznosa. Kod veleprodaje (B2B sektor) nije obavezan dualni prikaz cijena, ali nije ni zabranjen, odnosno dozvoljeno je da se prikaže po istim pravilima kao na B2C dokumentima koji se izdaju krajnjem kupcu. Naša preporuka je da na svim dokumentima kupcu (maloprodaja i veleprodaja) prikažete konvertirani ukupni iznos u eure, na taj način su inicijalno u postavljene sve instalacije produkata u 4.0. verziji. Ako vaša tvrtka posluje isključivo u B2B segmentu te ne želite dualni prikaz ukupnog iznosa u 2022. godini ili je potrebno da samo nekom segmentu kupaca se prikaže dualni iznos, molim vas da pošaljete takav zahtjev na naš portal za podršku pa će naše kolege tako konfigurirati vašu instalaciju.