Finacc verzije – novosti

Verzija 5.2- 15.02.2023.


Vezano uz primjenu porezne stope 0% na isporuku i ugradnju solarnih panela, porezna uprava je mijenjala sadržaje obrazaca za obračun poreza i knjigu ulaznih računa, promjena je za obrasce koji se predaju u eurima počevši od predaje za mjesec siječanj 2023.

Verzija 5.2. FinAcc sadrži nove strukture obrazaca za predaju na poreznu upravu:

Dodatno, u ovoj verziji omogućeno je mapiranje konta knjiženja na pozicije iz zadnjeg dijela PDV obrasca koje su vezane na osnovna sredstva i nekretnine.

U kontnom planu potrebno je mapirati pojedini konto na ove pozicije te će kod povlačenja PDV obrasca sustav popuniti sumu s tih konta u mjesecu obračuna PDV-a.

 

Verzija 5.1- 20.01.2023.


Omogućena je automatika učitavanja HNB dnevne tečajne liste eura u odnosu na druge valute preko novog HNB API sučelja. Obratite molim vas pažnju i na izmjene u HNB načinu objave tečajne liste koje su nastupile s prelaskom na euro.

Verzija 5.0- 10.12.2022.


Ulazni računi od dobavljača koji obračunavaju PDV po plaćanju

Za ulazne račune nakon 1.12.2022. mijenja se način obračuna poreza ako dobavljač obračunava PDV po plaćanju. U uputi na ovom linku je pojašnjeno na koji način FinAcc u verziji 5.0. omogućuje vođenje ovog novog procesa.

Prelazak na eure i radu u eurima

Korisnik mora rad u 2023. godini započeti na stanjima analitičkih evidencija koje su konvertirane u euro, a istovremeno mora kompletnu arhivu poslovanja za prethodne periode imati dostupnu u kunama (npr. izdavanje kopija računa izdanih prije 2023. godine, razne analitičke evidencije koje su podloga za knjiženja u glavnoj knjizi itd). Također, korisnik knjigovodstveno 2022. godinu završava u kunama do zakonskog roka koji je u proljeće 2023. godine te završno početno stanje glavne knjige konvertirano u eure prenosi u 2023. godinu.

Zbog takvih zahtjeva potrebno je krajem 2022. ili početkom 2023. godine odvojiti postojeće podatke u zasebnu instalaciju FinAcc (dalje u tekstu ova instalacija nazivat će se arhiva), dok će rad u 2023. godini započeti u novoj instalaciji i s početnim stanjima svih potrebnih evidencija koje su konvertirane u eure.

Nakon provedenog tehničkog postupka odvajanja instalacija, korisnik će prilikom ulaska u FinAcc odabirati ulazi li u primarnu instalaciju (koja prati poslovanje u eurima) ili u arhivsku instalaciju s kompletnom povijesti prethodnih godina koje su vođene u kunama. Nakon odvajanja instalacije korisnik nastavlja rad u arhivskoj instalaciji za dokumente iz 2022. godinu te nakon što je završio s pojedinom analitičkom evidencijom za 2022. godinu prebacuje početna stanja konvertirana u eure u 2023. godinu. Te dvije instalacije (eurska i arhivska kunska) bit će povezane na način da se početna stanja svake evidencije prebacuju konverzijom u eure na korisničku akciju. Na primjer, otvorene stavke kupaca i dobavljača mogu se prebaciti početkom ili sredinom siječnja, a početno stanje glavne knjige po završetku predaje financijskih izvještaja u proljeće 2023. godine.

Instalacija u eurima kreće kao prazna instalacija s popunjenim matičnim podacima (partneri, kontni plan itd.). Radi lakšeg vizualnog prepoznavanja u periodu rada u obje instalacije, arhivska kunska instalacija imat će grafiku crvene boje naslovnici te će arhivska kunska instalacija u nazivu svakog prozora sadržavati naziv “Arhiva u kunama”.

Prijenos i upis početnih stanja u 2023. godini

Analitika kupaca i dobavljača – prebacuje se iz arhivske kunske instalacije nakon što završite povezivanja kupaca i dobavljača. Korisnik samostalno pokreće prebacivanje početnih stanja ove analitike pod “Alati – Migracija na euro”. Prenosi se svaki analitički konto zasebno (odabire sa liste analitičkih konta). Prije prijenosa program će kontrolno prikazati saldo prijenosa. Nakon prijenosa nije moguće iznova pokrenuti kompletni prijenos, ali moguće su ručne korekcije prenesenih otvorenih stavaka. Obratite molim vas pažnju da su otvorene stavke kupaca i dobavljača iz inozemstva svedene na HNB tečaj od 31.12.2022. Postupak prijenosa otvorenih stavaka kupaca i dobavljača s konverzijom u euro opisan je na ovoj poveznici.

Početna salda žiro računa – upisuju se iznosi početnog salda u eurima prema prvom izvodu, upis se obavlja pod Izvodi – početna stanja na isti način kao kod početka svake fiskalne godine
Početna salda blagajne – upisuju se iznosi početnog salda u svakoj valuti na isti način kao kod početka svake fiskalne godine
Glavna knjiga – po izradi završnih knjiženja 2002. godine pokreće se prijenos početnih stanja preko forme za migraciju na eure (Alati – migracija na eure).

Rad u eurima u novoj instalaciji FinAcc u 2023. godini

FinAcc 5.0. podržava rad s eurima koji automatizmom se postavljaju kao primarna valuta rada u 2023. godini

Formi i izbornici koji su se ranije zvali Devizni računi sada su preimenovani u Inozemni računi te i dalje sve račune prema inozemnom kupcu ili dobavljaču upisujete u tom modulu.

Fakturiranje usluga ili robe koji su isporučeni u 2022. godini, a račun se izrađuje u 2023. godini

Preporuka je da sve događaje iz 2022. godine, koji moraju ući u prihode i porez 2022. godine, fakturirate prije kraja 2022. godine, vjerujemo da je većina korisnika na taj način i završila fakturiranje 2022. godine prije 1.1.2023. godine. Ipak, ponekad postoje isporuke za koje se može utvrditi stanje tek nakon 1.1.2023. pa je kod takvih događaja nužna mogućnost izrade računa nakon 1.1.2023. godine za događaj isporučen u 2022. godini. Ova poslovni događaj možete izvesti na dva načina:

1) Račun u kunama s datumom 31.12. možete izraditi u instalaciji kunske arhive i nakon 1.1.2023. godine – kod izrade računa potrebno je sve datume (osim valute plaćanja) vratite u 2022. godinu. Na ispisu ovog računa neće biti nikakve oznake da je račun izrađen nakon 1.1.2023. godine. Ovo je jednostavni način koji ne zahtjeva nikakve dodatne komplikacije, podržano je redovno automatsko knjiženje u glavnu knjigu 2022. godine te prijenos otvorenih stavaka konvertiranih u eure u 2023. godinu.

2) Račun izdan u eurima, izrađen u 2023. godini, za isporuku koja je obavljena u 2022. godini, moguće je provesti uz neke dodatne komplikacije.
Takav račun izrađujete u eurskoj instalaciji, datum računa mora biti u 2023. godini, a datum isporuke u 2022. godini. Sve iznose na računu upisujete u eurima. 
Ako se koristili ovakav način fakturiranja u eurima za događaje iz 2022. godine, molim vas da po završetku svih ovakvih računa dignete zahtjev na MIT portalu za podršku s listom tih računa pa će ih naša podrška konvertirati u kune te transferirati na potrebne pozicije u kunskoj arhivi u kojoj se završava 2022. godina (knjiga izlaznih računa, obračun PDV-a, knjiženje). Ovaj transfer je potrebno provesti prije obračuna poreza za mjesec prosinac te prije prijenos analitike kupaca u eursku instalaciju.

Knjiženja dokumenata iz 2023. godine u kunskim iznosima u 2022. godinu

FinAcc u verziji 5.0. podržava knjiženje eurskog dokumenta iz 2023. godine u prethodnu godinu u kunama. Primjer takvog dokumenta je obračun plaća za mjesec prosinac koji se obračunava i isplaćuje u siječnju u eurima, ali je knjiženje tog troška potrebno provesti u prethodnom mjesecu u kunama. To je izvedeno tako da se svaki dokument kojeg u instalaciji u eurima knjižite s datumom iz 2022. godine po zaključivanju temeljnice automatski prebacuje u arhivsku kunsku instalaciju u kojoj se završava 2022. godina.

Svođenje deviznih otvorenih stavaka na tečaj 31.12.2022. godine

HNB će redovni tečaj eura na 31.12.2022. godine “naštimati” na konverzijski tečaj 1 euro = 7,53450 kn. Vaša obaveza je da tečajnim razlikama svedete sva ino dugovanja i potraživanja na taj tečaj. Nakon toga će se konverzijom otvorenih stavaka u eure dobiti točan eurski iznos računa.

Postupak svođenja deviznih otvorenih stavaka na tečaj 31.12.2022. provodi se preko alata za tečajne razlike pod Povezivanja – Tečajne razlike alat. Postavke alata kod svođenja na tečaj 31.12. prikazane su na slici. Upisuje se tečaj na odabrani datum te klikom na Otvorene račune dobije izračun tečajnih razlika po svakom otvorenom računu. Klikom na Tečajne razlike u donjoj alatnoj traci program automatski izrađuje tečajne razlike za cijelu tablicu

Putni nalozi

Putni naloge iz 2022. godine završavate obračune u novoj instalaciji u eurima, što putne naloge čini izuzetkom u opisanoj proceduri prelaska u novu godinu. Razlog toga je integracije putnih naloga s modulom za samostalni “self-service” obračun u sklopu HR Portala te kontinuitet pristupa arhivskim putnim nalozima kroz HR Portal.

JOPPD za te putne naloge iz prosinca predaje se do 15. siječnja 2023. godine iz nove eurske instalacije – JOPPD mora nositi početnu šifru 22 te se predaje u kunama. 

Nakon što završite s obračunima putnih naloga za 2022. godinu molim vas da postavite iznos domicilne dnevnice u eurima, korisnik samostalno definira tu dnevnicu, hoće li to biti zaokruženi iznos na euro ili samo postojeći kunski iznos konvertiran u eure. To se postavlja u Alati – Putni nalozi – Putni nalozi – države. Na isti način postavlja se i iznos troška po kilometru za korištenje privatnog vozila u poslovne svrhe, pod Alati – Putni nalozi – Putni nalozi – prijevoz.

U pregledu putnih naloga, u tablici, postavljena je kolona valute kako bi bilo jasno da su putni nalozi s datumom obračuna u 2022. godini i ranije obračunati u kunama, dok su putni nalozi iz 2023. godine obračunati u eurima.

Verzija 4.0- 20.07.2022.


  • Dualni prikaz ukupnog iznosa izlaznog računa – prikaz u eurima po konverzijskom tečaju
  • Mogućnost djelomičnog zatvaranja računa korekcijom – kod zatvaranja računa korekcijom odabire se kvačica na “Djelomično zatvaranje”
  • Dozvoljena je izmjena partnera na proknjiženoj uplati/isplati izvoda, ta izmjena se automatski propagira i na pripadajuća knjiženja u glavnoj knjizi

Verzija 3.3.7 – 10.12.2020.


Verzija 3.3.6 SP4 – 31.03.2020.


Verzija 3.3.6 – 12.1.2020.


Verzija 3.3.5 – 28.06.2019.


Verzija 3.3.4 – 11.02.2019.


Verzija 3.3.3 – 27.12.2018.


Verzija 3.3.2 – 12.03.2018.


Verzija 3.3.1 – 25.02.2017. 


Verzija 3.3.0 – 15.6.2016.


Verzija 3.2.0 – 2.1.2016.